VALBRUNA TURKEY PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ

VALBRUNA TURKEY PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla belirli terimlerin açıklaması yapılacak, ardından aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amacı, kişisel verilerin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, veri toplama yöntemi ile hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizlerin sahip olduğu haklar açıklanacaktır.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Aydınlatma yükümlüsü muhatap Veri Sorumlusu, Kocaeli Ticaret Sicili’ne 22457 sicil numarası ile kayıtlı, Uluçınar V.D. 8830372858 Vergi numaralı ve Çerkeşli OSB Mahallesi İMES 3 Bulvarı No:45 Dilovası/Kocaeli adresinde ticari merkezi bulunan VALBRUNA TURKEY PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’dir.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve Elde Edilme Yöntemi :

Kişisel verilerinizin bir bölümü bizzat tarafınızca; bir kısım bilgileriniz ise giriş çıkışlarda alınan ziyaretçi kayıtları vb. gibi fiziksel ya da elektronik yollarla temin edilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddeleri kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz ve bunların elde edilme yöntemleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır:

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler veya diğer elektronik vasıtalarla otomatik toplanan kişisel veriler,

Veri Sahibi Tarafından Sağlanan Kişisel Veriler: Kimlik bilgileriniz, adresiniz, iletişim bilgileri ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel veriler, elektronik ortamda site üyeliği, bültenimize kayıt, anketler, çevrimiçi alışverişler, iletişim formunun doldurulması, çağrı merkezi görüşmeler,

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: İş ortakları, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilerin (daha önce bu kişilere sağlamış olduğunuz izniniz kapsamında) ilettikleri banka hesap bilgileriniz, imza sirküleriniz ve benzeri kişisel veriler.

Bu kapsamda ilgili Şirket faaliyetimizde elde edilen aşağıdaki veri kategorileri işlenmektedir:

• Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, vergi numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verilerinizle birlikte cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, kullanıcı ID numaranız;
• İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
• Finansal ve Sigortaya İlişkin Veriler: Banka hesap bilgileriniz (IBAN numaranız, hesap numaranız, banka bilgileri), fatura bilgileri,
• Pazarlama: Web sitesi kullanım (gezinti) bilgileri, cihaz ID, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan operatör bilgisi,
• İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileriniz, internet sitesi giriş-çıkış bilgileriniz, şifre ve parolanız, log kayıtları

Veri işleme amaçlarının gerekli kılması halinde burada sayılanlar dışında başkaca kişisel verilerin işlenmesi de söz konusu olabilecektir. Yasal zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel veriniz elde edilmemekte ve işlenmemektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;

a. Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek,
b. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili gelişmelerden haberdar etmek, memnuniyetinizin devamlılığını sağlamak için anket çalışması yapmak
c. Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
d. Ödeme işleminin hukuki güvenliğini sağlamak.
e. Satın alınan ürünün iadesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek
f. Faturaların hazırlanması ve tarafınıza iletilmesi
g. Hizmet kalitemizin yükseltilmesi, yeni ürün geliştirme ve hizmet ve satın almış olduğunuz ürünlerle ilgili satış sözleşmesi ya da aramızda akdedilecek herhangi bir sözleşmenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması
h. Bültenimize üye olduğunuz takdirde üyeliğinizin sürdürülmesi ve çeşitli iletişim kanallarıyla (SMS, e-posta gibi) kişiselleştirilmiş hizmet ve ürün bilgisi almanız
i. Resmî kurumlarca ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülükleri ifa etmek,
j. Resmî kurumlarca ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülükleri ifa etmek,
k. Bilgi işlem gereksinimleri, destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması,
l. İş faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası,
m. İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
n. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi, icrası
o. Yetkili kurum veya kuruluşlara bilgi temin edilmesi,
p. Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi
q. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
r. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
s. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
t. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

4. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri :
Kişisel Verileriniz Şirketle aranızda ilişki devam ettiği sürece ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde Kişisel Veriler veri işlendiği zaman yürütülen faaliyet amacının gerçekleşmesine kadarki süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Mevzuattan kaynaklanan özel bir durum olmadığı sürece kişisel verileriniz şirketle ilişkinizin sona ermesinden sonra olası taleplere ilişkin zamanaşımı sürelerince saklanmaya devam edilmekte ve bu sürenin sonunda da silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

5. Veri Güvenliği :
Gerek fiziksel ve gerekse dijital ortamda saklanan tüm verilerle ilgili yeterli ve makul önlemler alınmış olup toplanan ve işlenen tüm verilerin korunmasına ilişkin sorumluluk Şirketimize aittir.

6. Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması:
Şirket, kişisel verilerin aktarılmasında Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmektedir. Şirket tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ile ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Bununla birlikte Şirket, KVKK ve diğer ilgili kanunların zorunlu kıldığı durumlarda, ilgilinin açık rızası olmaksızın, kişisel verileri mevzuattaki sınırlamalara bağlı olarak, yetkili idari veya adli kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Bir kısım kişisel verileriniz örneğin tarafınıza yükümlenilen ödemelerin yapılabilmesi için ilgili bankalarla, yasal zorunluluklar nedeni ile ilgili vergi dairesi gibi makamlarla paylaşılmaktadır.

Ürün/hizmet konularında hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketleriyle, tanıtım ve pazarlama işbirlikçileri ve hizmet sağlayıcıları ve hizmetleri ifa edebilmek amacı ile ticari ilişki içinde bulunduğumuz diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Yukarıda sayılan zorunluluklar dışında kimi durumlarda olası teşviklerin veya maliyetlerin hesaplanması vb. gibi amaçlarla bir kısım kişisel verileriniz bazı danışmanlık firmaları, iş birliği yapılan kuruluşlar, avukatlar, mali müşavirlerle de – söz konusu amaçla sınırlı kalmak kaydı ile- paylaşılmaktadır.

Benzer şekilde bütçe hesaplamalarının yapılabilmesi, üretim, maliyet plan ve hesaplarının oluşturabilmesi gibi bir kısım gereklilikler nedeni ile amaçla sınırlı olmak üzere bir kısım kişisel verileriniz grup içi şirketlerle, şirketimizde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerle, şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ile paylaşılmaktadır.

VALBRUNA TURKEY PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler yurtdışı ile paylaşılmamaktadır. Hal böyle olmakla birlikte, İtalya’da bulunan yurtdışı iştirak şirketimizin (Acciaierie Valbruna SpA) iş faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda veri sahibinin bu konudaki onayı ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması kaydı ile Şirket, kişisel verileri yurt dışına da aktarabilir. Bu halde yurtdışı ile paylaşım gerek Kurum’un ve gerekse ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlamalar içinde yapılmakta, gerekli denetim ve önlemler alınmaktadır.

7. KVKK Kapsamında Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımlamış olduğu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği konuyla ilgili her türlü taleplerinizi, Bilgi Edinme Formu’nu doldurarak aşağıda belirtilen Şirket adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da güvenli elektronik imzalı olarak ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), mobil imza ya da bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan aşağıda belirtilen eposta adresimize iletebilirsiniz. Başvuruda başvuru sahibinin kimliğinden şüphe duyulması halinde başvuranın hak sahibi olduğunun teyit edilmesi için sizinle telefon ya da başka yollarla iletişime geçmemiz söz konusu olabilecektir.

VALBRUNA TURKEY PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres : Çerkeşli OSB Mahallesi İMES 3 Bulvarı No:45 Dilovası/Kocaeli
Eposta : bilgi@valbruna.com.tr

VALBRUNA TURKEY PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GİZLİLİK POLİTİKASI VE ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Son güncelleme tarihi: 01 Mart 2022

Gizlilik Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni Hakkında

VALBRUNA TURKEY PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Web sitemizde güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır.

Çerez Politikası

Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “https://www.valbruna.com.tr/” adresli internet sitesinin kullanıcıları/ziyaretçileri (veri sahibi) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Şirket olarak sitemizde ve mobil uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve mobil uygulamalarımıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için “https://www.valbruna.com.tr/” adresinde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ’ni okumanızı tavsiye ederiz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır;

• Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
• Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
• Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
• Web Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
• 5651 sayılı Web Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Web Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması,

VALBRUNA TURKEY olarak hassas nitelikteki finansal verilerinizi (kredi/banka kartı bilgileri vb.) çerez olarak kullanmamakta ve depolamamaktayız.

Şirket olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemekteyiz.

• (Kanuni gerekliliğin söz konusu olduğu haller için) Veri sahibinin açık rızası ile,
• Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirket olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi bulut altyapı sistemlerinde sakladığını ve güvenliğini sağladığını taraflar ile gizlilik anlaşmalarının yapıldığını belirtmek isteriz.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve mobil uygulamalarımızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site ve mobil uygulamalarımız haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

1. Zorunlu Çerezler (Strictly Necessary Cookies)

Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz

2. İşlevsellik ve Tercih Çerezleri (Functional Cookies)

Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.

3. Performans ve Analiz Çerezleri (Analitics Cookies)

Bu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak ve sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplayarak kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar.

4. Hedefleme veya Reklam Çerezleri (Targeting Cookies)

Bu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zaman belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkân tanımak için kullanılabilir. Bu çerezlere izin verilmemesi durumunda, farklı web sitelerinde hedefli reklamlarımızı deneyimlenememektedir.

5. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Çerezlerin kullanımına bağlı tercihleri değiştirmek, engellemek, silmek gibi işlemler kullanılan tarayıcı ayarları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tarayıcılar çerezlerin kontrol edilmesi için cihazınıza çerez yerleştirmek istediğinde ikaz etme seçeneği sunmaktadır. Ancak çoğu tarayıcının varsayılan ayar olarak çerez kabul etmesi mümkündür. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

http://www.allaboutcookies.org

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Veri sahipleri, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verileri kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;
• Kişisel veri işlenme durumunu öğrenme,
• Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, BAŞVURU FORMU adresinde yer alan yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Veri sahibi, Aydınlatma Metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

VALBRUNA TURKEY PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİ BİLGİ TALEP FORMU
(İLGİLİ KİŞİ/VERİ SAHİBİ)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun” veya “KVKK”) kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak tanımlanan gerçek kişi Veri Sahipleri/İlgili Kişiler, Kanun’un 11. maddesi kapsamında, Veri Sorumluları tarafından işlenen kişisel verileriyle ilgili bilgi edinme hakkına sahiptir.

Bu çerçevede, Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Veri Sahipleri, Veri Sorumlusu olan Şirketimize işbu formu doldurarak yazılı şekilde veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle başvurarak aşağıdaki taleplerini iletebilir:

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel veri toplama yöntemini öğrenme,
3. Kişisel verinin hangi amaçla işlendiğini ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerinin ne kadar süre ile muhafaza edileceğini öğrenme,
5. İşlenen kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini öğrenme,
6. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
7. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
8. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ya da aktarıldıysa üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
9. İşlenen veriler neticesinde kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıktı ise buna itiraz etme,
10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki kapsamda Şirketimize yapılacak başvurular ve talepler, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ” doğrultusunda, işbu formun çıktısı alınarak aşağıdaki usuller ile tarafımıza iletilebilir:

Yazılı olarak, veya

Başvuru sahibinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imzası veya Veri sorumlusuna önceden bildirilen ve veri sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.

Yazılı başvuruların “Çerkesli OSB Mah. İMES 3 Bulvarı No:45 Dilovası/Kocaeli” adresine yapılarak, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmasını;

Elektronik yolla yapılan başvurularda ise, Şirketimiz “bilgi@valbruna.com.tr” elektronik posta adresine gönderilecek e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

Ağırlık Hesaplama

Alaşım Ekstresi Başvuru Formu

Gerekli alanları doldurarak güncel alaşım ekstresi arşivimize erişim sağlayabilirsiniz. İndirme bağlantısı e-posta adresinize gönderilecektir.